brazilianportuguese.me | Knoxville, TN | Lawn Mower Parts | Riding Lawn Mower Parts | Service |

Скачать порно в хорошом качестве

ano ang dating pangalan ng mesopotamia

Di ito nagustuhan ni Octavian kayat noong 31 BC sa isang bahagi ng karagatan naganap ang labanan sa Actium sa may kanlurang bahagi ng Gresya at tinalo niya ang magkasanib ng puwersa nina Cleopatra at Marc Anthony. Ngunit imbis na mkatulong marami sa mga proconsul ay nagpabaya sa kanilang mga tungkulin at may iba na tumanggap din ng suhol sa mga transaksyon ng pamahalaan. Ang tawag sa agham ng mga lokasyon ng mundo. Maaaring itong taniman ng mga palay,mais,at gulay. Pagsapit ng BC nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Roma ang kabuuan ng tangway ng Italya. Sa loob ng dalawang taon, kumilos sila patungong timog at silangan hanggang sa makuha ang Antioch. Sa panahon ring ito umusbong ang mga Cro-Magnon.

Binubuo ang pamahalaan ng Senate, Consuls, at Praetors. Ito ay upang maiwasan ang digmaang sibil at mapanatili ang kapayapaan. Isang resulta ng malawakang kalakalan ng Axum ay ang pagtanggap nito ng Kristyanismo. Umasa si Hannibal na makikipagkasunduan ang Roma sa kanila ngunit hindi ito nangyari. Di naglaon nagkaroon sila ng malalawak na lupain na tinatawag na Latifundias kung saan sari-saring butil ang itnanim at ibenenta sa Italya. Sa kabilang panig, ang Asemblea na binubuo ng lahat ng mamamayan ay may maliliit lamang na kapangyarihan. Sa panahon ni Augustus, namulaklak ang Greco-Romanong literatura.

Sa panahon ring ito umusbong ang mga Cro-Magnon. Sa panahong ito nagbago ang mga gawi, asal at pamumuhay ng mga tao. Ito ay ang bahagdan ng ebolusyong kultural kung saan ang mga naiwan ng taong prehistoriko ay yaong mga kasangkapang bato na kininis bago sumapit ang panahong metal. Tatlong pamantayan ang kasama sa kahulugang ito-mga kininis na batong kasangkapan,palayok at agrikultura at domestikasyon ng nga hayop.

S a panahon ng walang katiyakan at pagbaba ng antas ng kaalaman at kabihasnan dulot ng pananalakay ng mga tribung Germanic, nagkaloob ang mga Kristyanismo ng pag-asa. Para sa mga taong naghahanap ng kabuluhan sa kanilang buhay, ang pangako ng Kristyanismo ng buhay na walang hanggan ay naging isang matibay na sandigan ng kanilang panananampalataya. Naging matatag na institusyong panlipunan ang Simbahan at malakas na puwersa sa pagpapanatili ng kaayusan at pag-unlad ng kabihasnan.

Ang doktrina ng Kristyanismo na pagmam ahal sa kapwa ay simple ngunit makabuluhang kautusan. Nagbigay ito ng malalim na pananampalataya at pananalig sa pagkakaroon ng isang makapangyarihang Diyos. Samantala, pinasigla ng paniniwala sa buhay na walang hanggan ang mga taong naghahanap ng kabuluhan sa kanilang buhay.

Ang mga unang simbahan ay payak na samahan. Ito ay binubuo ng mga maliliit na grupo. Ang bawat isa sa mga ito ay tinatawag na ecclesia , na salitang Greek na ibig s abihin ay pagpupulong.

Noong wala pang gusali para sa mga unang Kristyano ay nagkikita-kita sa mga tahanan. Ang simbahan sa Rome ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristiyanismo.

Ito ay itinatag ni Pedro, ang pangunahing apostol ni Hesus. Sinasabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Rome bilang martir. Ang paniniwala na ang mga Obispo ng Rome ang mga kahalili ni Pedro ang dahilan kung bakit ang Rome ang naging sentro ng Simbahang Kristiyano.

Ang kataga ng Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Hesus ay nasa Simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Hesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Ang tawag sa mga sulat na ito ay epistle. Ang opisyal na doktrina o theology ng Simbahang Katoliko ay inilagay sa maayos na panuntunan ng apat na dalubhasang pari — sina Ambrose, Jerome, Augustine, at Gregory.

Ang kanyang Bibliya ay tinataawag na Vulgate natapos circa sapagkat ito ay nakasulat sa pang-araw-araw na uri ng wikang Latin. Dahil sa mataas na antas ng pagkakagawa nito, ito ay ginamit nang mahabang panahon sa Europe at nanatiling opisyal na salin ng Bibliya ng Simbahang Katoliko. Si Augustine na isang dating pagano, ay sumisimbolo ng taimtim na debosyon sa Diyos.

Sinulat nya ang tatlo sa pinakamahalagang aklat tungkol sa Kristyanismo — Confessions circa , De Trinitate , at De Civitate Dei Samantala, hinikayat ni Gregory circa ang mga tao na manalig sa kapa ngyarihan at pagpapala ng Diyos, sa mga biyayang ipinagkaloob ng pagpapakasakit ni Kristo, at kakayahan ng mga sakramento upang iligtas ang taong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan.

Mayroon itong hierarchy o sistema ng pagkakasunod-sunod ng awtoridad o kapangyarihan kung saan ang opisyal ng bawat baiting ay may katapat na tungkulin. Ang parokya ang pinakam ahabang baiting sa herarkiyang ito. Ang mga pangangailangang pananampalataya ng parokya ay ginagampanan ng pari. Ang mga parokya ay pinagsama-sama upang bumuo ng diocese. Ito ay pinamamahalaan ng Obispo na kadalasan ay nakatira sa malaking baya n sa diocese.

Ang Obispo ay may sariling simbahan na tinatawag na cathedral sapagkat naroroon ang kanyang cathedra o trono. Ang kanyang espesyal na tungkuling ay mag-ordina ng mga bagong pari at magkumpil ng mga bagong kasapi ng Simbahan.

Ang pinakamahalagan Obispo ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa iba pang Obispo. Ito ang dahilan kung bakit naging kaugalian na gawing metropolis ng isang rehiyon ang lungsod kung saan matatagpuan ang cathedral.

Ang Obispo ng ganitong lungsod ay tinatawag na metropolitan o arsobispo. Sila ang namamahala sa iba pang Obispo ng archdiocese. Isinasakdal nito ang mga pari kapag sila ay nagkasala; hinahatulan sila batay sa Canon Law o batas ng simbahan. Ang Canon Law ay hinango sa banal na kasulatan, sa mga sinulat at batas ng mga Papa, at mga alintuntuning gawa ng mga Obispo sa pagpupulong ng Simbahan. Sa panahong ito, ang heresy ang pinakamasama sa lahat ng krimen.

Ito ay itinuturing na pagkakasala laban sa Diyos at hindi sa lipunan sapagkat ito ay lumalabag sa mga aral ng Simbahan. Ang tawag sa hukuman na itnatag upang hanapin at parusahan ang mga heretic o erehe ay Inquisition. Tinawag na erehe ang mga hindi sumusunod o naniniwala sa mga doktrina at katuruan ng Simbahan. Itinatag ang mga unang korte ng Inquisition noong sa Germany at Aragon, Spain. Ganumpaman, ang Spanish Inquisition ay itinatag lamang noo ng Umabot ang Inquisition hangggang Netherlands noong at maging sa mga kolonya ng Spain sa Mexico at Peru noong ika na siglo.

Samantala, ang Roman Inquisitio n ay itnatag noong Ang mga sandata na ginamit ng Simbahan laban sa mga lumalabag sa mga batas nito ay excommunication o ekskomulgasyon, interdict , at deposition. Sa pamamagitan ng mga ito, lalong lumakas ang kapangyarihan ng Simbahan sapagkat maaaring gamitin ang mga ito laban sa mga sumasalungat o kumakalaban dito at sa mga turo nito. Ipinagkakait ng ekskomulgasyon ang mga serbisyo ng Simbahan, kasama ang mga sakramento, sa isang nagkasala.

Ipinagbabawal din ng ekskomulagsyon ang pakikihalubilo sa iba pang mga Kristiyano. Kung tumangging talikuran ng isang erehe ang kanyang maling paniniwala, siya ay ibinibigay sa pamahalaang sibil at sinusunog. Ang interdict ay pagkakait ng serbisyo ng Simbahan sa lahat ng mamamayan ng isang kahit na isa lamang ang nagkasala. Ito ay ginagawa ng Simbahan upang pilitin ang isang nagkasala na sumuko sa kagustuhan ng Simbahan sa halip na maparusahan ang buong bayan. Ang pangatlong sandata ng Simbahan ay ang deposition o pagpapatalsik sa mga hari upang ipawalang-bisa ang pangako ng katapatan sa kanya.

Pagtatatag ng Samahang Pransiskano at Dominiko. Noong ika siglo, dalawang samahan ng mga pari ang itnatag. Sa halip na manirahan sa mga monasteryo, sila ay lumabas sa mundo bilang mga miyonero. Ang unang samahang misyonero ay itinatag noong ni Francis, anak ng isang mayamang mangangalakal.

Pinili niyang manirahan sa mga burol sa gitna ng kagandahan ng kalikasan. Ang samahang itinatag niya ay an g Order of Friars Minors O. Ang mga kasapi ng samahan ay itinatag na Pransiskano Franciscan. Sila ay hindi maaaring mag-asawa at magkaroon ng ari-arian. Ang pangalan ng samahahan na itinatag niya ay Order of Preachers O. P at ang mga kasapi rito ay tinawag na Dominiko Dominic an.

Inilalaan ng mga kasapi nito ang kanilang sarili sa pagtuturo. Sa loob ng maraming daang taon, ang mga Kristiyano ay malayang pumupunta sa Jerusalem, ang tinaguriang Holy Land o Banal na Lupain. Ito ay upang dalawin ang mga banal na lugar na may kaugnayan sa buhay at kamatayan ni Hesus. Dahil dito, mahigpit na ipinagbawal ang pagpasok ng mga debotong Kristiyano sa Simbahan ng Holy Sepulchre kung saan inilibing si Hesus. Binihag din nila a ng lungsod ng Antioch sa Syria.

Ang Antioch ay isa sa mga una at pinakamalaking sentro Kristiyanismo. Sa pagsakop ng Jerusalem, ang mga Seljuk ay nagkaroon ng pagkakataon na sakupin ang Constantinople. Sa maraming taon, ang lungsod ay nagsilbi bilang tanggulan laban sa mga hamon sa pamamayani ng Kristiyanismo sa Kanlurang Europe.

Bilang kanilang gantimpala sa pagpapalayas ng mga Seljuk Turk sa Jerusalem, ipinangako ng Papa ang pagpapatawad sa lahat ng kanilang mga kasalanan, pagkakaroon ng mga lupain sa mga lugar na kanilang sasaqkupin at kalayaan mula sa kanilang pagkakautang.

Ang iba ay may taimtim na hangad na ipagtanggol ang mga Kristiyanong deboto na nagpupunta sa Jerusalem. Ang iba ay naghahanap ng mapanganib na pakikipagsapalaran. Ang iba naman ay nais takasan ang pagkakautang o ang ka nilang kasalanan sa batas. Mayroon ding iba na ang nais ay yumaman. Masiglang tinanggap din ng mga mangangalakal ang pagbibigay ng tulong laban sa mga Seljuk Turk. Ang pangamba nila ay ang pagsasara ng kalakal an sa Silangang Mediterranean kung mananatili ang kapangyarihan ng mga Seljuk Turk.

Siya ay naniniwala sa pangangailangang muling pag-isahin ang Simbahang Roman at ang Simbahang Orthodox. Kung magagawa niya ito, maaari niyang palawigin ang kanyang kapangyarihan sa buong kahariang Kristiyano, palawakin ang mga hangganan nito, at ibalik ang Rome bilang pangunahing lungsod at kabisera ng buong daigdig.

Ang Unang Krusada ay nilahu kan ng mahigit 10, magbubukid na walng nalalaman at pagsasanay sa pakikidigma. Sila ang unang umalis patungong Jerusalem. Nag-away-away sila nang dumating sila sa Asia Minor. Ang karamihan sa kanila ay madaling tinalo ng mga Seljuk Turk. Kabilang din sa Unang Krusada ang 20, kabalyero. Karamihan sa kanila ay mga French. Noong , nilusob nila ang Asia Minor. Sa loob ng dalawang taon, kumilos sila patungong timog at silangan hanggang sa makuha ang Antioch.

Matagumpay nilang pinasok ang Jerusalem noong Hulyo 15, Sa pagkakapanalo ng mga Kristiyano sa Krusada, nasakop nila ang teritoryo mula sa lambak ng Tigris River hanggang sa mga hangganan ng Egypt. Apat na Crusader States ang itinatag sa lugar na ito. Ang pinakamalaki at pinakamahalaga ay an g Latin Kingdom of Jerusalem. Ang tatl o pang estado ay Edessa, Antioch at Tripoli.

Nagkaroon muli ng himpilan ang Kristiyanismo rito. Dumagsa rito ang mga debotong Kristiyano. Pabalik-balik dito ang mga barko ng mga mangangalakal na Italian, lulan ang mga mamahalin at piling produkto ng Asya. Hindi nagkasundo ang mga pinuno ng Crusader States. Madalas silang nag-away-away at pinagtalunan ang mga lupain na kanilang sinakop. Noong , ang Edessa ay napasakamay muli ng mga Seljuk Turk.

Ang tatlong Crusader States ay nalagay sa malaking panganib sa muling paglakas ng kapangyarihang Muslim. Noong mabalitaan niya ang pagbagsak ng Edessa, tumawag ng isa pang Krusada si Bernard ng Clairvaux noong Marami ang tumugon sa kanyang paanyaya.

Hiwalay silang umalis ng Europe. Habang patungong Jerusalem, ninakawan nila ang lungsod ng Byzantine. Gumanti ang mga taga-Byzantine sa pamamagitan ng paghahalo ng tisa sa baon nilang harina para hindi na sila makagawa ng kanilang pagkaing tinapay. Isinabak din sila ng mga Byzantine sa mga labanan nang walang paghahanda. Dahil dito, madali silang natalo ng mga Muslim. Ang Ikatlong Krusada ay nagsimula noong pagkatapos sakupin ng mga Seljuk Turk ang lahat ng mga Crusader State , maliban sa lungsod ng Tyre.

Dalawang taon bago nito, sinalakay at sinakop ang Jerusalem. Nanumbalik ang kapangyarihan ng mga Muslim sa ilalim ng kanilang pinunong si Saladin. Sa loob lamang ng dalawang taon, sinira at pinabagsak ni Saladin ang mga Kristiyanong hukbo sa Jerusalem. Tatlo sa pinakadakilang hari ng Europe ang nanguna sa Ikatlong Krusada. Tanging si Richardlamang ang humarap kay Saladin sa labanan.

Si Frederick Barbarossa ay nalunod habang tumatawid sa isang ilog sa Asia Minor. Si Philip ay bumalik ng France pagkatapos salakayin ang lungsod ng Acre. Sa loob ng dalawang taon, kapwa ipinagtanggol nina Richard at Saladin ang kapakanan ng kani-kanil ang pananampalataya. Maramin g ulit na tinagnka no Richard na agawin ang Jerusalem ngunit hindi siya nagtagumpay. Noong , lumagda sa isang kasunduan ang dalawa kung saan ang Jerusalem ay mananatili sa kamay ng mga Muslim.

Gayunpaman, binigyan ang mga debotong Kristiyano ng karapatang pumunta sa Jerusalem at manatili sa ilang bayan ng baybay-dagat. Sa halip na tumungo sa Jerusalem at labanan ang mga Muslim, sinalakay ng mga crusader ang Constantinople. Ito ay dahil na rin s a panghihikayat ng mga mangangalakal ng Venice na kailangang ibalik sa pananampalatayang Katoliko ang mga Kristiyanong Orthodox. Ang tunay na pakay ng mga mangangalakal ng Venice ay gawing mahina ang Constantinople upang maghari ang Venice sa kalakalan sa Silangang Mediterranean.

Sinakop ng mga crusader ang Constatinople noong at naglagay ng sarili nilang emperador sa trono. Sinira nila ang altar ng Hagia Sophia at kinuha ang mga ginto at alahas nito. Hinalughog din nila ang mga aklatan at museo at ninakaw ang mararangyang yaman sinig ng Byzantine. Sinakop naman ng Venice ang pulo sa Aegean Sea. Nabigo ang mga Krusada na makamit ang pangunahing lay uni nito na baqiin ang Jerusalem at sirain o talunin ang Islam. Lubos na nanghina ang Imperyong Byzantine.

Ang dating sigla at sigasig ng Byzantine ay sinira ng pakikipaglaban sa mga Seljuk Turk at pagtatanggol ng kayamanan ng imperyo sa kasakiman ng mga crusader.

Noong una, pinalaki ng mga Krusada ang kapangyarihan at impluwensya ng mga Papa. Subalit pagkatapos ng trahedya ng Ikaapat na Krusada, ang Simbahan ay tumanggap ng maraming puna at pintas. Marami sa buwis na tinipon ng Simbahan para tustusan ang mga Krusada ay hindi ginamit ng wasto. Sa katapusan, tumulong ang Krusada sa pagpapahina ng kapangyarihan ng mga sumunod na Papa. Marami sa mga panginoong ito ay namatay sa pakikipaglaban sa mga Muslim. Ang iba ay namulubi sa pagbabayad ng mga pangangailangan sa pagpunta sa Jerusalem.

Ginamit din ng mga hari ang Krusada bilang dahilan upang magpataw ng bagong buwis. Ito ang nagbigay sa kanila ng karagdagang salapi upang sugpuin ang kanilang mga suwail na vassal. Pinaunlad ng mga Krusada ang agham ng pakikidigma. Natutuhan ng mga Europeo ang paggawa ng mga mabigat na armor at mga bagong sandata tulad ng cross bow. Natutong gamitin ng mga Europeo ang armas pandigma mula sa mga panday na Muslim. Pinabilis ng mga Krusada ang pag-unlad n g kalakalan sa pagitan ng Silangan at ng Kanluran.

Noong una, ang seda, pampalasa o rekado at asukal na dinala ng mga crusader pabalik sa Europe ay itinuturing na luho na angkop lamang para sa mayayaman. Subalit pagkatapos ng mga Krusada, kinilala ng mga Europeo ang gamit ng mga ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang tao. Ang mga Krusada ay nagdulot ng panibagong sigla sa paghahanap ng mga bagong ruta ng kalakalan at pag-usbong ng mga baying pangkomersiyo. Ang Venice ay isa sa mga lungsod na nakinabang sa mga Krusada.

Ang malaking bahagi ng salapi na itinustos ng Venice sa Renaissance ay galling sa pag-unlad ng kalakalan nito sa Silang Mediterranean noong panahon ng Krusada. May ilang crusader na naglakbay pasilangan at narrating ang Persia. Sa pagbabalik nila sa Europe, gumawa sila ng mga mapa at sumulat ng mga aklat na patnubay tungkol sa mga lugar na narrating nila.

Ang mga aklat at mga mapang ito ay naghikayat sa iba upang sundan ang kanilan mga yapak. Sa panahon ng Middle Ages , umusbong ang isang bagong kabihasnan — ang kabihasnag Europeo. Nabuo ito dahil sa tatlong salik — ang pamana ng kabihasnang Roman; ang kultura ng tribong Germanic na lumusob sa Kanlurang Europe; at ang kultura ng Simb ahang Katoliko.

Mahalaga ang papel ng Simbahan noong Middle Ages. Sinikap ng Simbahan na panatilihin at palaganapin ang kabihasnang Kanluranin. Ito ang dahilan kung bakit umikot sa Simbahan ang buhay ng mga tao noong Middle Ages. Ang institusyong panlipunan noong Middle A ges ay ang Simbahan. Laganap ang Kristiyanismo sa Kanluran at Gitnang Europe.

Ang kapangyarihan ng Simbahan ay napanatili sa pamamagitan ng isang organisadong sistemang administratibo. Ang impluwensyang ito ay umabot sa lahat ng parokya. Marami sa mga gusali sa mga bayan ay pag-aari ng Simbahan. Ang mga katedral, monasteryo, ospital at kolehiyo ay bahagi ng malawak na organisasyon ng Simbahan. Responsibilidad ng Simbahan na subaybayan at alalayan ang mga kilos at pag-uugali ng mga tao. Ang mga pang-araw-araw na gawain ng mga paaralan at ospital ay pinangangasiwaan ng Simbahan.

Pinamahalaan din ng Simbahan ang pagpapagawa ng mga tulay, lansangan at iba pang imprastraktura. Ang Simbahan Bilang Tagapagtanggol ng Kabihas nan.

Sa panahon ng pananalakay ng mga tribung Germanic, tinupad ng Simbahan ang tungkuling ipagtanggol ang mahihina at parusahan ang mga nagkakasala. Ang sinumang tumatakas upang ipagtanggol ang kanyang buhay ay nakahahanap ng kanlungan right of sanctuary sa anumang simbahan.

Ginampanan ng mga Papa ang ilan sa mga kapangyarihan ng mga dating emperador ng Imperyong Roman. Nagtatag ang Simbahan ng mga hukuman. Pinahintulutan nito ang paniningil ng buwis. Nang maging Papa si Gregory the Great mula hanggang C. Lahat ng karunungan sa panahong ito ay amy kaugnayan sa Simbahan.

Ang sentro ng karunungan ay mga monasteryo at katedral. Ang edukasyon ay bukas lamang para sa mga nagbabalak maging pari. Halos hindi binigyan ng pansin ng Simbahan ang kakulangan ng karunungan ng marami. Sa takot na maging daan ng maling paninniwala ang edukasyon, hinahadlangan ng Simbahan ang pagkakaroon ng karunungan ng pangkaraniwang tao. Pagkatapos matutuhan kung paano bumasa at sumulat sa sariling wika, ang unang hakbang patungo sa pagiging pari ay ang p ag-aaral ng wikang Latin.

Kailangan ang pagsasanay sa Latin sapagkat ito ang wika ng Simbahan at ng lahat ng karunungan. Kasunod na pinag-aaralan ang pitong liberal arts: Ang unibersidad ay isang samahan ng mga maestro o dalubhasa sa sining. Ang pag-aaral dito ay tumatagal ng pitong taon. Pagkatapos kunin ang ilan sa mga kinakailangang paksa, ang mga mag-aaral ay kumukuha ng isang pagsusulit. Kung sila ay pumasa, sila ay ginagawaran ng titulong Bachelor of Arts.

Ang susunod na antas ay ang paggawa ng isang masterpiece sa anyo ng isang aralin o panukalang pang-akademya na kailangan nilang ipagtanggol. Kung matagumpay nilang magawa ito, sila ay maaaring tanggapin sa samahan at maging ganap na maestro ng sining.

Ang bawat maestro ay may sariling lupon ng mga mag-aaral. Sa kanya nagbabayad ang mga mag-aaral. Noong una, ang mga mag-aaral ay tumitira sa mga paupahang silid. Noong Middle Ages , ang malaking bahagdan ng karunungan ay nakatuon sa teolohiya theology o ang pag-aaral tungkol sa Diyos at sa mga doktrina ng pananampalataya. Nilikha sa panahong ito ang pilosopiyang pananampalataya na tinatawag na scholasticism. Ito ay isang teolohikal at pilosopikal na pamamaraan kung saan pinagsanib ang turo ng Kristiyanismo at ang mga pilosopiya nina Aristotle at Plato.

Bernard ng Clairvaux Ayon kay Bernard, ang mundo ay isang patibong at panlilinlang samantalang ang tao ay mahihina at hindi kayang iwaksi ang tukso. Ang payo niya ay itakwil ang mudo at sa halip ay manalig sa Diyos at tanggapin nang walang alinlangan ang kanyang salita at pagmamahal. Albertus Magnus circa Ang pilosopiya ni Albertus Magnus ay hinubog ng pag-aaral kay Aristotle. Naniniwala siya na ang pinakakahanga-hangang karunungan ay sumibol sa Greece. Katulad ni Aristotle, sinubaybayan ng mga Greek ang kaganapan sa daigdig at tinangka nilang ilagay ang mga ito sa isang makatuwirang paraan.

Nakilala ng mga Greek ang Diyos hindi sa pamamagitan ng Bibliya kung hindi sa karunungan na dulot ng pangangatuwiran o reasoning. Ang una ay nagmumula sa revelation o salita ng Diyos at ito ay nalalaman sa pamamagitan ng Bibliya, tradisyon, at ng Simbahan.

Ang pangalawa ay nagmumula sa katuwiran. Ang dalawa ay maaaring pagsamahin sapagkat maaaring gamitin ang katuwiran upang ipaliwanag at ipaalam ang mga turo ng Diyos.

Ang unang panitikan ng Middle Ages ay ang panitikan ng Kristiyanismo. Isang halimbawa nito ay ang Vulgate , ang salin ni Jerome ng Bibliya sa Latin.

Ang The Divine Comedy circa ni Dante ay kuw ento ng isang likhang-isip na paglalakbay sa impiyerno,purgatory at langit. Sa katapusan, pumasok si Dante sa paraiso kung saan nalaman niya ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa teolohiyang Kristiyano. Ang The Canterbury Tales ni Geoffrey Chaucer, na isinulat noong ika na siglo, ay isang pasalaysay na tula na naglalarawan sa banal na paglalakbay ng isang grupo ng peregrine o peregrine sa damban ni St.

Thomas Becket sa Canterbury Cathedral. Ang tampok na uri ng palabas noong Middle Ages ay ang mystery play. Ang paksa nito ay mga kuwento sa Bibliya o buhay ng mga santo na ginaganap sa labas ng simbahan o sa bukas na teatro. Ang mga nagsisiganap dito ay kasapi ng parokya.

Ang isa pang uri ng palabas ay morality play. Ang mga actor dito ay kumakatawan sa mga birtud ng kabutihan at kasamaan. Ang paksa ng palabas ay ang hidwaan ng dalawang magkaibang puwersa.

Ang karamihan sa mga bagong gusali ng panahong ito ay mga simbahan. Ang ginamit na modelo para sa mga simbahan ay ang mga silid-hukuman sa Rome na kung tawagin ay basilica. Ang hugis ng mga simbahang ito ay rektanggulo na may mataas na kisame. Ang pahabang gitnang bahagi ng Simbahan mula sa pintuan hanggang sa harapan kung saan nakaupo ang mga mananampalataya ay tinatawag na nave. Sa isang dulo ng nave matatagpuan ang medyo pabilog na bahagi na tinatawag na apse kung saan matatagpuan ang altar.

Mula sa payak na struktura, ang mga simbahan sa mga sumunod na taon ay naging higit na detalyado. Ang mga bubong na yari sa kahoy ay ginawang yari sa tisa. Ang isa pang estilo ng mga simbahan at katedral noong Middle Ages ay Gothic. Ang pangunahing katangian ng estilong Gothic ay ang mataas at patusok na arch para sa bubong. Ang bigat ng bubong ay sinasalo ng mga batong tukod o buttress sa labas ng gusali. Ang pader ay hindi gaanong makapal. May mga bintana sa ibang bahagi ng pader.

Sa tulong ng mga bintana, ang loob ng simbahan ay maliwanag at maaliwalas. Ipinakita ng arkitektura ng Middle Ages na ang simbahan ay ang tahanan ng Diyos at pintuan ng langit. Ito ang dahilan kung bakit matatagpuan sa lahat ng sulok ng Europe ang mga naglalakihang simbahan at katedral. Ito rin ang dahilan kung bakit madaling magbigay ng salapi, kasanayan at panahon ang mga tao para sa pagpapatayo ng mga simbahan at katedral.

Ang loob ng basilica ay puno ng mga ukit at mosaic. Ang pagpapaganda sa basilica ay binibigyan ng di-pangkaraniwang pagsisikap at pagpupunyagi ng mga tao. Ito ay kinakailangang napapalamutian sa paraang angkop sa pinakadakila sa lahat ng mga hari. Malaking bahagi rin ng sining ng panahong ito ang paggamit ng simbolo.

Halimbawa, ang ulo ng santo ay napalilibutan ng ginto upang ipahiwatig ang kabanalan nito. Ang simbahan ay inihahambing sa isang barko na nagdadala sa mga nananalig patungo sa kaligtasan. Si Hesus ay kadalasang inilalarawan bilang pastol samantalang ang mga tupa ay ang kanyang mga tagasunod.

Mahalaga ang papel ng heograpiya kung bakit ang Africa ay huling pinasok at huling nahati-hati ng mga Kanlurang bansa. Matatagpuan dito ang rainforest o isang uri ng kagubatan kung saan sagana ang ulan at ang mga puno ay malalaki, matataas, at may mayayabong na dahon. Sa hangganan ng rainforest ay ang savanna , isang bukas at malawak na grassland o damuhan na may puno.

Sa grassland sa hilaga ng equator matatagpuan ang rehiyon ng Sudan. Sa bandang hilaga naman ng rehiyon ng Sudan makikita ang Sahara, ang pinakamalaki at pinakamalawak na disyerto sa buong daigdig.

Ang Sahara na malaki pa sa Europe ay hindi natitirhan maliban sa mga oasis nito. Ang oasis ay lugar sa disyerto kung saan may matabang lupa at tubig na kayang bumuhay ng halaman at hayop. Tanging sa oasis lamang may mga maliit na pamayanan sa Sahara. Ang mga mangangalakal mula sa Carthage ay pumunta sa Sahara upang mamili ng mga hayop tulad ng unggoy, leon, elepante, at mga mamahaling hiyas.

Ang Islam ay ipinalaganap ng mga Berber, mga mangangalakal sa Hilagang Africa. Ang Kanlurang Africa ay naging tahanan din ng mga unang kabihasnan. Dito umusbong ang imperyo ng Ghana, Mali, at Songhai. Ang kaharian ng Axum ay sentro ng kalakalan noong 50 C. Malawak ang pakikipagkalakalan nito at sa katunayan, ito ay may pormal na kasunduan ng kalakalan sa mga Greek. Isang resulta ng malawakang kalakalan ng Axum ay ang pagtanggap nito ng Kristyanismo. Naging opisyal na relihiyon ng kaharian ang Kristyanismo noong C.

Ang Ghana ang unang estadong naitatag sa Kanlurang Africa. Sumisimbolo ang isang malakas na estado sa rehiyong ito dulot ng lokasyon nito sa timog na dulo ng kalakalang Trans-Sahar. Ang Mali ang tagapagmana ng Ghana. Nagsimula ang Mali sa estado ng Kangaba, isa sa mahalagang outpost ng Imperyong Ghana.

Simula pa noong unang ikawalong siglo ang Songhai ay nakikipagkalakalan na sa mga Berber na taon-taon ay dumarating sa mga ruta ng kalakalan sa Niger River. Sa pamamagitan ng Gao at ng Timbuktu, nakipagkalakalan ang Songhai sa Algeria. Dahil dito, nakapagtatag ng ugnayan ang Songhai sa iba pang bahagi ng Imperyong Islam. Magkaugnay ang sinaunang kasaysayan at kultura ng mga pulo ng Pacific at Timog Silangang Asya. Ito ay dahil ang nandayuhan at nanahanan.

Sa dalawang rehiyong ito ay mga Austronesian. Ang Austronesian ay tumutukoy sa nga taong nasasalita ng wikang nabibilang sa Austronesian o Malayo-Polynesian. Ito ang pinakamalaking pamilya ng wika sa daigdig.

Ang mga katawagang ito ay iginawad ng mga Kanluranin matapos nilang makita ang kaayusan ng mga pulo at ang anyo ng mga katutubo nito.

Ang Polynesia ay higit na malaki kaysa pinagsamang lupain ng Melanesia at Micronesia. Ang mga maliliit na pulo at attol ng Micronesia ay matatagpuan sa hilaga ng Melanesia at Silangang Asya. Ang Melanesia ay matatagpuan sa hilaga at silangana bayabay-dagat ng Australia. Ang mga sinaunang pamayanan dito ay maaaring nasa bayabaying-dagat o sa dakong loob pa. Pinamumunuan ito ng mga mandirigma. Ito ang Iraq at kanlurang Syria sa kasalukuyan.

Kilala ang Mesopotamya bilang ang lugar ng ilang sa mga pinakamakasaysayang kabihasnan o sibilisasyon sa daigdig. Unang nanirahan sa kapatagan ng Tigris-Euphrates ang mga Sumerians. Ang kanilang pangunahing produkto ay trigo at barley. Maunlad ang kanilang pamumuhay. Ziggurat kung tawagin ang kanilang templo. Sila ay pinamumunuan ng paring-hari o patesi. Cuneiform ang tawag sa sistema ng kanilang pagsulat. Ang ginagamit naman nilang panulat ay ang stylus.

Ang mahalagang bagay naman na naiambag nila sa ating kasaysayan ay ang mga gulong. Ang mga Sumerian ang pinakaunang mayoryang pangkat na nandayuhan sa Mesopotamia. Nagsimula sila sa mga burol sa silangan. Nakihalubilo sila sa mga orihinal na pangkat ng unang taong nakatira roon hanggang sa nakilinang ng kultura na tinatawag na Sumerian. Maraming mananalaysay ang naniniwala rito sapagkat marami silang mga naimbento na naging kapaki-pakinabang sa kabihasnan.

Accad ay isang dating lungsod at ang rehiyong nakapalibot nito sa gitnang Mesopotamia. Sa kabila ng malawakang paghahanap, hindi pa rin matagpuan ang tiyak na kinaroroonan nito. Kasaysayan Ito ang kauna-unahang imperyo naitatag sa buong Asya. Ang imperyo ay isang malaking estado na binubuo ng mga kaharian at pinamumunuan ng isang tao na karaniwang tinatawag na emperador.

Pinag-isa ni Haring Sargon ang mga dating naglalabanang lungsod-estado at pinamahalaan niya nang buong husay ang mga mamamayan nito bilang isang imperyo. Mga pamana at imbensyon Sa ilalim ng mga naging kapalit ng unang Haring Sargon, napaunlad ng mga Akkadiano ang sining ng pagsulat, at nagdisenyo sila ng unang mga pandigmang helmet na yari sa tanso at katad. Ang mga pangkat na ito, na nagtagumpay sa kanilang pananalakay ay nagtatag din ng mga estado sa lupain.

Si Sargon I ang kinikilalang kauna- unahang imperyo sa daigdig. Ang Elam sa ngayon ay ang kasalukuyang timog kanlurang Iran. Nang namatay si Sargon I, siya ay pinalitan ng kanyang apo na si Naram-sin B.

Ang kaharian ay higit pang pinalawak ni NMaram-sin hanggang sa masakop nito ang hilangang Assyria. Nasasakop ang Mesopotamya ng malawak ng Fertile Crescent — isang rehiyon sa kanlurang asya na may matabang lupain at angkop sa pagsasaka. Ito ay may hugis crescent ng buwan. Ang diagdig ay binubuo ng crust , ang matigas at mabatong bahagi ng planetang ito. Umaabot ang kapal nito mula kilometro km palalim sa mga kontinente. Subalit sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na km.

Sa ilalim ng crust ay ang mantle , isang patong ng mga batong napakainit kung kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig ay tinatawag na core na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Ang daigdig ay may tinatawag na mga plate o mga malaking masa ng solidong bato.

Hindi nananatili ang mga plate sa posisyon nito. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod sa mantle. Ang nangyayaring paggalaw ng mga plate ay napakabagal, it ay umaabot lamang 5 sentimetro 2 pulgada bawat taon. Ang heograpiya ay isang paksang may napakalawak na saklaw. Samaktuwid, ang heograpiya ay nangangahulugang pagsusulat ukol sa lupa o paglalarawan sa daigdig. Ang heograpiya ay ang pag-aaral tungkol sa mga katangiang pisikal ng daigdig meron ding halimbawa katulad ng pisikal na kapaligiran,tubig,klima,pag ulan,kagubatan,pangisdaan,minahan,asinan,abakahan,asukalan,niyugan,at pastulan.

Ang heograpiya ay ang aral tungkol sa mundo: Ang tawag sa agham ng mga lokasyon ng mundo. Nakapokus ita sa distribusyon ng likas na yaman at mga tao sa ibawbaw ng lupa. Ang heograpiya ay ang pag-aaral sa mundo at lahat ng mga nangyayari dito. Ang longhitud ay ang mga pababang linya sa mapa o globo.

Ito ang nagbibigay direksyon sa silangan o kanluran. Ang mga longhitud ang ginagamit upang tukuyin ang oras sa bawat bahagi ng mundo. Ang bawat longhitud na isang digri ang layo ay may distansiyang Sa mga polo nagtatagpo ang mga meridian. Bawat digri ng longhitud ay nahahati sa 60 minuto. Ang latitude ay ang mga pahalang na linya sa mapa o globo. Ang latitud ang nagbibigay ng lokasyong hilaga o timog ng ekwador.

Ito rin ang mga linyang ginagamit upang tukuyin ang klima sa isang bahagi ng mundo. Mayroong 3 pangunahing latitud ang globo: Ekwador 0 Tropiko ng Kanser Ang daigdig ang tanging planeta sa solar system na kayang makapagpanatili ng buhay.

Ang malaking bahagi n gating planeta ay may kaaya-ayang atmospera at sapat na sinag ng araw, init, at tubig upang matustusan ang pangangailangan ng mga halaman at hayop sa balat ng lupa. Mahalaga ang papel ng klima. Ang klima ay ang kalagayan o kundisyon ng atmospera na karaniwan sa mga malaking rehiyon o lugar sa matagal na panahon.

Pangunahing mga salik sa pagkakaiba-iba ng mga klima sa deaigdig ay ang natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar depende sa latitude at panaho, distansya mula sa karagatan, at taas mula sa sea level. May sukat itong 49,, milya kuwadrado mi 2. Ang Europa ang kadikit nitong continente na pinaghiwalay lang ng mga hangganan ng kabundukan ng URAL, Dagat ng caspian,Itim na dagat at ng kabundukan ng Cawkasus.

Sa dami ng mga pangkat ng lahi ng mga tao, ang Asya pa rin ang nangunguna at patuloy na yumayabong sa paglabas nito patungo sa iba pang mga bansa at pagdagsa din dito ng mga ibang lahi ng tao mula sa kontinente ng Europa, Amerika at Afrika.

Subalit, ang mga hangganan ng Europa ay na impluwensiyahan ng mga sanhing may kinalaman sa pulitika at kultura ng rehiyon. Ang Europa, base ng laki at lawak ng lupain, ay ang pangalawang pinakamaliit na kontinente sa mundo na mayroong 10,, kilometrong kuwadrado.

May laki ang Timog Amerika ng of 17,, kilometro kuadrado 6,, milya kuadrado , o nasa 3. Noong Hulyo , tinatayang mahigit sa ,, ang populasyon nito. Ang ibang tao ay tinatawag ang bahaging ito ng mundo bilang Australasia. Create a free website or blog at WordPress. Ang mga Plebeian at Patrician Di tulad ng Athens na isang demokratiko, sa Republikang Romano ang namuno ay mga aristokrata.

Bagamat sampung porsiyento lamang ng kabuuang populasyon ang mga patrician, nasa kamay nila ang halos lahat ng pangunahing posisyon sa pamahalaan at nagtamasa sila ng mas maraming karapatan. May maayos na takbo ng pamamahala ang pamahalaang Romano. May tagapagpaganap Executive at tagapagbatas Legislative. Hindi lahat ay sumang-ayon sa ganitong pamamahala. Noong BC, ang mga Plebeians ay nagdesisyon na hindi na sila maglilingkod sa hukbong sandatahan ng Roma, bagkus ay magtatatag ng sarili nilang lungsod-estado.

Bilang kapalit, sila naman ay may proteksyon sa sandatahang lakas ng Roma. Ang Ikalawang Digmaang Punic B. E Bumagsak nga ang Carthage ngunit hindi ito tuluyang nanahimik.

Ang Ikatlong Digmaang Punic B. E Makalipas ang 50 taon pagkatapos ng ikalawang Digmaang Punic nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Roma at Carthage. Ang Teritoryo Bagamat hinayaan ng Roma ang mga lupaing nasakop nito na panatilihin ang kani-kanilang wika, relihiyon, batas, kultura at tradisyon, sila may tungkuling magbayad ng buwis at maging tapat sa kapangyarihang Romano.

Ang Repormista Sa gitna ng krisis sa pamahalaan ng Roma noong panahon ng Republika, may mangilan-ngilan ding mayayamang Romano ang nabahala sa katayuan ng mga mahihirap. Pamumuno ng mga Heneral Nabigo ang lahat ng pagtatangkang magkaroon reporma. Ang Pagwawakas ng Republika Sa pagkamatay ni Julius Caesar, nagkaroon ng panibagong tunggalian sa kapangyarihan sa pumumuno ng Roma. Augustus Caesar Si Augustus ay naging mabuti at malikhaing pinuno. Ang mga Mabubuting Emperador Sa sumunod na 30 taon, napasailalim ang imperyo sa kamay ng mga emperador na sinusuportahan ng military tulad ni Vespian.

Uri ng Libangan Ang mga Romano, mayayaman o mahihirap man ay mahilig sa mga labanang marahas at nakakamatay bilang libangan. Mga Batas Ang sistema ng hustisya at pagbabatas ang pinakamalaking naging kontribusyon ng mga Romano sa kanluraning sibilisasyon.

Literatura Ang ilan pang kontribusyon ng sibilisasyong Romano ay sa larangan ng literatura. Isa pang historyador si Livy ang nagsulat tungkol kay Aenas sa aklat niyang Kasaysayan ng Roma.

Agham Dalawa sa mga natatanging siyentipiko sa panahon ng kulturang Greco-Romano ay sina Galen at Ptolemy. Arkitektura Mahuhusay na inhinyero ng mga Romano. Panahong Neolitiko Ito ay ang bahagdan ng ebolusyong kultural kung saan ang mga naiwan ng taong prehistoriko ay yaong mga kasangkapang bato na kininis bago sumapit ang panahong metal.

Nagsimulang magtanim at magsaka ang mga tao. Patented vertical pivot support with steel roller bearings Bolts directly to most commercial mowers Durable powdered coated finish Pneumatic tires Extra wide foot platform Two year limited warranty. No matter how you say it…velky, sulky, velkie, or sulkie, ProGreen Plus has the best selection of sulky and velkeys around! This is a great replacement engine for many …. Spring is arriving in Knoxville!

Our retail store and repair shop are open full blast for the season! We service all brands of power equipment including …. Gasoline with ethanol can harm your power ….

Plus, it is not good for your equipment to be stored …. Carburetors, starters, air filters, fuel …. Check out our great pre-season specials!

It is that time of the year when you go out to try to start your mower for the first time of the season…. Here is an example of one that we just finished servicing this week. Hydrangeas are flowering deciduous plants that can range in size from small bushes to larger tree-like varieties. If you want to grow your own hydrangea plants, you can produce new …. July 13, — 4: How to Grow Hydrangea from Cuttings July 18, — 1: Tune-up time for your equipment!

March 17, — 2: February 23, — 1: January 26, — 8:

Images: ano ang dating pangalan ng mesopotamia

ano ang dating pangalan ng mesopotamia

Ang Venice ay isa sa mga lungsod na nakinabang sa mga Krusada. Kung sila ay pumasa, sila ay ginagawaran ng titulong Bachelor of Arts. Isa sa mga repormistang ito ay si Tiberius Gracchus, isang repormista at tagapagsutlong ng mapayapang pagbabago.

ano ang dating pangalan ng mesopotamia

Literatura Ang ilan pang kontribusyon ng sibilisasyong Romano ay sa larangan ng literatura. Nilikha upang pangalagaan ang karapatan ng mga plebeian laban sa mga mapang-abusong opisyal.

ano ang dating pangalan ng mesopotamia

Maraming naging katanungan si Ptolemy sa mga batayan ng mga astronomo upang mahulaan ang kilos best dating websites for over 60 mga planeta ng mas may katiyakan. Isang halimbawa nito ay ang Vulgateang salin ni Jerome ng Bibliya sa Latin. Bilang kapalit, sila naman ay may ano ang dating pangalan ng mesopotamia sa sandatahang lakas ng Roma. Bumagsak nga ang Carthage ngunit hindi ito tuluyang nanahimik. Sa sumunod na 54 na taon, ang imperyo ay pinamunuan ng agn emperador na Julian o emperador mula sa pamilya ni Julius Caesar. Kung tumangging talikuran ng isang erehe ang kanyang maling paniniwala, siya ay ibinibigay sa pamahalaang sibil at sinusunog.